سرعت جریان آب در آبخوری نیپل

سرعت جریان آب در آبخوری نیپل باید به طور هفتگی اندازه گیری شود. اولین اندازه گیری باید قبل از جوجه ریزی انجام شود و سپس هفته ای یکبار ادامه یابد.

در سن ۱تا۷ روزگی سرعت جریان آب ۲۰میلی لیتر بر دقیقه، از ۷تا ۲۱روزگی ۶۰ تا ۷۰ میلی­لیتر بر دقیقه و پس از ۲۱روزگی سرعت جریان آب باید در دامنه بین ۷۰تا ۱۰۰ میلی­لیتر بر دقیقه باشد.

سرعت جریان آب کمتر از حد مورد نیاز می تواند سبب دهیدراته شدن جوجه و‌ کاهش مصرف دان شود.

سرعت جریان آب بیشتر از میزان مورد نیاز سبب افزایش نشت آب از آبخوری ها و افت کیفیت بستر می­شود.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها