مزایای برنامه نوری

وجود یک مرحله تاریکی نیاز طبیعی برای تمامی حیوانات می باشد.
پس از ۷ روزگی حتما برنامه نوری اعمال گردد.

از ۱تا ۷ روزگی برنامه نوری ۲۳ساعت روشنایی و ۱ساعت تاریکی و پس از ۷روزگی دوره تاریکی ۴ تا ۶ ساعت اعمال شود.

حفظ انرژی در مرحله تاریکی باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی می گردد.
کاهش تلفات و ضایعات استخوانی در فصل زمستان خاموشی را با غروب همزمان نمایید تا پرنده در سردترین ساعات شب بیدار و فعال باشد.  در فصل تابستان، زمان آغاز روشنایی و پایان خاموشی را با طلوع آفتاب همزمان کنید.
به منظور پیشگیری از بروز مشکل در حین جمع آوری، ۳روز قبل از بارگیری برنامه کامل نوری(۲۳ساعت روشنایی و۱ ساعت تاریکی) را اجر کنید. 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها