سبد خرید

واحد تحقیق و توسعه

Untitled-455

در صنعت امروزه که با سرعت سرسام آوري در حال تغيير است، توقف و ايستايي به منزله مرگ تدريجي يک شرکت خواهد بود و اين الزام به دليل تغييرات و توسعه مداوم تکنولوژي، وجود رقبا و همچنين تعيين اولويت نياز مشتريان پديد آمده است. از همین رو واحد تحقیق و توسعه گروه پگاه دانه توچال با بهره گیری از متخصصین خود در علوم تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور با هدف پاسخگویی به نیازهای روز مشتریان خود در پی حفظ کیفیت، و استفاده از دانش و فناوری های نوین در تولید محصولات خود می باشد.

حیطه اصلی فعالیت های واحد تحقیق و توسعه بعنوان یک بخش جدایی ناپذیر از چشم انداز و استراتژی شرکت پگاه دانه توچال عبارتست از:

    • تولید و توسعه محصولات جدید
    • ارتقای بهره وري و کارايي محصولات و روشهاي توليد
    • اتوسعه و تکوین محصولات، فرآیند ها و خدمات نو
    • تصمیم گیری و سیاستگذاری بر پایه مستندات علمی و قابل اعتماد(Evidence based)
    • ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از نیروهای متخصص در جهت پیشبرد اهداف R&D